Fondo Mons. Gino Bortolan

Baltera Giuseppa

Autunno (1997)

Linoleumgrafia
20 x 28
PA0101011422