Fondo Mons. Gino Bortolan

Toninelli Gianni

Ex Libris Elda Fezzi - Fenice (1989)

Acquaforte
12,5 x 17,5
PA0101011397