Fondo Mons. Gino Bortolan

Fontanesi Giacomo

Persone che danzano (1977)

Acquaforte
35 x 50
PA0101011247