Fondo Mons. Gino Bortolan

Pieraccini Eugenio

Sposi (met‡ sec. XX)

Litografia
52 x 68,5
PA0101009395