Fondo Mons. Gino Bortolan

Bianchi Barriviera Lino

Paesaggio (1962)

Acquaforte
46 x 64,5
PA0101009120